ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,861 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,378 8.69
เตี้ย  780 4.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,475 9.30
ผอมและเตี้ย  518 3.27
อ้วนและเตี้ย  414 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,296 71.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $