ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,225 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 6.65
เตี้ย  751 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,311 8.08
ผอมและเตี้ย  431 2.66
อ้วนและเตี้ย  435 2.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,218 75.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $