ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,781 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  871 5.52
เตี้ย  571 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,527 9.68
ผอมและเตี้ย  303 1.92
อ้วนและเตี้ย  231 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,278 77.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $