ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,236 7.56
เตี้ย  920 5.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,404 8.58
ผอมและเตี้ย  589 3.60
อ้วนและเตี้ย  472 2.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,735 71.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $