ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,533 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,222 5.68
เตี้ย  590 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,006 9.32
ผอมและเตี้ย  411 1.91
อ้วนและเตี้ย  482 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,822 78.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $