ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,327 6.13
เตี้ย  699 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,031 9.39
ผอมและเตี้ย  530 2.45
อ้วนและเตี้ย  481 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,567 76.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $