ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,434 6.66
เตี้ย  722 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,990 9.24
ผอมและเตี้ย  418 1.94
อ้วนและเตี้ย  560 2.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,423 76.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $