ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,162 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,379 6.22
เตี้ย  738 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,801 8.13
ผอมและเตี้ย  737 3.33
อ้วนและเตี้ย  700 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,807 75.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $