ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  21,542 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,297 6.02
เตี้ย  783 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,168 10.06
ผอมและเตี้ย  472 2.19
อ้วนและเตี้ย  377 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,445 76.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $