ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,858 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,579 7.22
เตี้ย  926 4.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,856 8.49
ผอมและเตี้ย  941 4.31
อ้วนและเตี้ย  846 3.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,710 71.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $