ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,652 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,156 5.34
เตี้ย  581 2.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,972 9.11
ผอมและเตี้ย  488 2.25
อ้วนและเตี้ย  387 1.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,068 78.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $