ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,572 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,176 5.45
เตี้ย  625 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,958 9.08
ผอมและเตี้ย  502 2.33
อ้วนและเตี้ย  369 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,942 78.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $