ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,559 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,420 6.59
เตี้ย  770 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,941 9.00
ผอมและเตี้ย  633 2.94
อ้วนและเตี้ย  451 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,344 75.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $