ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,105 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,225 5.54
เตี้ย  748 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,663 7.52
ผอมและเตี้ย  575 2.60
อ้วนและเตี้ย  425 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,469 79.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $