ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  21,360 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,233 5.77
เตี้ย  505 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,855 8.68
ผอมและเตี้ย  322 1.51
อ้วนและเตี้ย  181 0.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,264 80.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $