ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,388 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,784 7.97
เตี้ย  1,224 5.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,155 9.63
ผอมและเตี้ย  874 3.90
อ้วนและเตี้ย  772 3.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,579 69.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $