ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,514 5.18
เตี้ย  981 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,050 7.02
ผอมและเตี้ย  649 2.22
อ้วนและเตี้ย  552 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,469 80.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $