ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,231 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,726 5.90
เตี้ย  1,184 4.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,156 7.38
ผอมและเตี้ย  899 3.08
อ้วนและเตี้ย  736 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,530 77.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $