ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,253 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,971 7.23
เตี้ย  1,256 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,111 7.75
ผอมและเตี้ย  957 3.51
อ้วนและเตี้ย  641 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,317 74.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $