ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,714 5.96
เตี้ย  1,179 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,166 7.53
ผอมและเตี้ย  750 2.61
อ้วนและเตี้ย  925 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,024 76.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $