ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,854 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,358 5.06
เตี้ย  831 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,110 7.86
ผอมและเตี้ย  567 2.11
อ้วนและเตี้ย  713 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,275 79.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $