ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,920 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,254 7.53
เตี้ย  1,476 4.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,726 9.11
ผอมและเตี้ย  1,394 4.66
อ้วนและเตี้ย  1,263 4.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,807 69.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $