ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,213 7.47
เตี้ย  1,464 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,700 9.11
ผอมและเตี้ย  1,391 4.69
อ้วนและเตี้ย  1,265 4.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,599 69.52 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $