ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,310 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  969 6.77
เตี้ย  588 4.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,034 7.23
ผอมและเตี้ย  279 1.95
อ้วนและเตี้ย  188 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,252 78.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $