ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  896 6.28
เตี้ย  585 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,072 7.52
ผอมและเตี้ย  342 2.40
อ้วนและเตี้ย  192 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,174 78.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $