ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,003 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  802 6.17
เตี้ย  514 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  990 7.61
ผอมและเตี้ย  316 2.43
อ้วนและเตี้ย  190 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,191 78.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $