ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,384 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,081 7.52
เตี้ย  628 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 7.88
ผอมและเตี้ย  273 1.90
อ้วนและเตี้ย  250 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,019 76.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $