ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,781 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  814 5.51
เตี้ย  505 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,041 7.04
ผอมและเตี้ย  410 2.77
อ้วนและเตี้ย  322 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,689 79.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $