ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  14,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,097 7.68
เตี้ย  534 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,046 7.33
ผอมและเตี้ย  345 2.42
อ้วนและเตี้ย  211 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,045 77.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $