ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  986 6.68
เตี้ย  738 5.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,118 7.57
ผอมและเตี้ย  524 3.55
อ้วนและเตี้ย  401 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,000 74.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $