ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,043 5.22
เตี้ย  658 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,608 8.05
ผอมและเตี้ย  439 2.20
อ้วนและเตี้ย  363 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,858 79.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $