ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,197 6.00
เตี้ย  772 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,580 7.92
ผอมและเตี้ย  528 2.65
อ้วนและเตี้ย  431 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,449 77.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $