ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,919 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,329 6.67
เตี้ย  858 4.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,469 7.37
ผอมและเตี้ย  710 3.56
อ้วนและเตี้ย  489 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,064 75.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $