ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,492 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,160 5.66
เตี้ย  705 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,428 6.97
ผอมและเตี้ย  640 3.12
อ้วนและเตี้ย  476 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,083 78.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $