ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,558 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,043 5.33
เตี้ย  632 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,713 8.76
ผอมและเตี้ย  406 2.08
อ้วนและเตี้ย  385 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,379 78.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $