ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,295 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,506 7.42
เตี้ย  1,008 4.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,647 8.12
ผอมและเตี้ย  872 4.30
อ้วนและเตี้ย  723 3.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,539 71.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $