ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  5,198 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  263 5.06
เตี้ย  156 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  447 8.60
ผอมและเตี้ย  74 1.42
อ้วนและเตี้ย  52 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,206 80.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $