ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  3,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  210 5.57
เตี้ย  84 2.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  328 8.71
ผอมและเตี้ย  32 0.85
อ้วนและเตี้ย  15 0.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,098 82.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $