ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  5,246 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  306 5.83
เตี้ย  149 2.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  462 8.81
ผอมและเตี้ย  48 0.91
อ้วนและเตี้ย  30 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,251 81.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $