ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,398 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  384 6.00
เตี้ย  194 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  555 8.67
ผอมและเตี้ย  133 2.08
อ้วนและเตี้ย  159 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,973 77.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $