ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  6,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  325 4.99
เตี้ย  233 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  524 8.05
ผอมและเตี้ย  127 1.95
อ้วนและเตี้ย  192 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,107 78.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $