ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  6,022 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  355 5.90
เตี้ย  196 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  538 8.93
ผอมและเตี้ย  153 2.54
อ้วนและเตี้ย  129 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,651 77.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $