ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  6,766 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  460 6.80
เตี้ย  382 5.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  512 7.57
ผอมและเตี้ย  297 4.39
อ้วนและเตี้ย  191 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,924 72.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $