ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,102 5.97
เตี้ย  653 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,479 8.02
ผอมและเตี้ย  260 1.41
อ้วนและเตี้ย  191 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,766 80.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $