ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,534 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,139 6.15
เตี้ย  973 5.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,512 8.16
ผอมและเตี้ย  378 2.04
อ้วนและเตี้ย  255 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,277 77.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $