ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  660 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  73 11.06
เตี้ย  36 5.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  56 8.48
ผอมและเตี้ย  17 2.58
อ้วนและเตี้ย  10 1.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  468 70.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $