ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,560 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,300 7.00
เตี้ย  862 4.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,596 8.60
ผอมและเตี้ย  283 1.52
อ้วนและเตี้ย  185 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,334 77.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $