ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,746 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,102 5.88
เตี้ย  1,057 5.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,388 7.40
ผอมและเตี้ย  325 1.73
อ้วนและเตี้ย  276 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,598 77.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $