ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 5.80
เตี้ย  606 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,551 9.15
ผอมและเตี้ย  301 1.78
อ้วนและเตี้ย  226 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,277 78.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $