ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,252 6.67
เตี้ย  995 5.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,463 7.80
ผอมและเตี้ย  634 3.38
อ้วนและเตี้ย  355 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,061 74.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $