ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,239 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,076 5.90
เตี้ย  781 4.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,864 10.22
ผอมและเตี้ย  693 3.80
อ้วนและเตี้ย  921 5.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,904 70.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $