ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,354 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,219 6.64
เตี้ย  916 4.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,836 10.00
ผอมและเตี้ย  991 5.40
อ้วนและเตี้ย  1,250 6.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,142 66.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $