ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,309 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,294 7.07
เตี้ย  1,134 6.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,646 8.99
ผอมและเตี้ย  949 5.18
อ้วนและเตี้ย  1,035 5.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,251 66.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $