ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,351 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 7.06
เตี้ย  1,134 6.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,648 8.98
ผอมและเตี้ย  952 5.19
อ้วนและเตี้ย  1,037 5.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,285 66.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $