ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,027 5.54
เตี้ย  807 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,460 7.87
ผอมและเตี้ย  674 3.63
อ้วนและเตี้ย  825 4.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,754 74.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $